Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Kód: 0000-08438
discount-0
Neohodnotené
€3,58 €2,98 bez DPH
U Vás do 5-7 prac. dní
Môžeme doručiť do:
7.5.2024
Možnosti doručenia

Čistič odpadu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Odstraňuje vlasy, chlpy, zvyšky potravín, tuky, vatu.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky.
Rozpúšťanie látky vo vode sprevádza exotermné reakcie, tj vzniká teplo.
Môže byť korozívna pre kovy .
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.
Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie.
Produkt je silne žieravý, hydroskopický, dobre rozpustný vo vode. Tvoria žieravé roztoky.
Produkt je nehorľavý.

NEBEZPEČENSTVO

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P260 Nevdychujte dymy/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky veľkým množstvom vody.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P330+P331 PRI POŽITIE: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P310 Okamžite volajte lekára.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].
P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTIE OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko.
Pokračujte vo vyplachovaní.
P304 + P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P501 Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.

Špecifikácia produktu (1) TU

Špecifikácia produktu (2) TU

Dodatočné parametre

Kategória: DROGÉRIA
#sizes_table#: hidden

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: