Milí zákazníci, vitajte v našom vynovenom e-shope. Pri nákupe nad 50,- € máte dopravu zdarma. Množstevné zľavy - pri nákupe nad 100 € - 3 %, 200 € - 5%, 400 € - 7%, 800€ - 9%. .... Chránená dielňa - možnosť náhradného plnenia.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci:

HABALA, s.r.o.
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Tren
ín, Oddiel Sro, Vložka íslo 17695/R
I
O: 36 759 953, DI: 2022359702, IDPH: SK2022359702 (predávajúci je platcom DPH)

Kontaktné údaje – telefón: 046/5468 299, email: obchod@habala.sk íslo útu pre bezhotovostné platby : Všeobecná úverová banka, a.s. íslo útu: 2288412758/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0022 8841 2758

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Treniansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenín

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebitealebo podnikate.

Spotrebiteom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej innosti alebo inej podnikateskej innosti. Spotrebiteom môže byiba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlune na súkromné úely.
Právne vz
ahy predávajúceho so spotrebiteom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 40/1964 Zb., Obiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateom pre úely obchodných podmienok sa rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateskej innosti a je to:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia poda

    osobitných predpisov,

  • osoba, ktorá vykonáva ponohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie poda

    osobitného predpisu.

    Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikané íslo (IO), potom berie na vedomie, že bude posudzovaný ako podnikate. Právne vzahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikate, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaku.
Zmluvou uzavretou na dia
ku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlune prostredníctvom prostriedkov diakovej komunikácie bez súasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddelitenú súaszmluvy uzavretej na diaku a môžu byzmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky.
Spotrebite
om je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateskej innosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho (objednávky doruenej prostredníctvom elektronickej pošty).

III. ZODPOVEDNOSZA VADY TOVARU

Kupujúci je povinný skontrolovatovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovastav tovaru a v prípade poškodenia vyhotovizáznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosza poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstráni, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, vas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytoného odkladu odstráni.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovavýmenu veci, alebo ak sa vada týka len súasti veci, výmenu súasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhadom na cenu tovaru alebo závažnosvady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeni
vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstránia ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívaako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránitené vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väší poet vád vec riadne užíva.

Ak ide o iné neodstránitené vady, má kupujúci právo na primeranú zavu z ceny veci.

IV. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v objednávke. Hlavné vlastnosti tovaru ako váhy, rozmery, kapacita, zloženie, prípadne iné údaje, ako aj cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené pri jednotlivých tovarových položkách internetového obchodu na webovom sídle predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodáva:
tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnos
ami obvyklými pre daný druh tovaru, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, zárunými listami a zoznamami pozáruných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

V. OBJEDNÁVKA

Objednávka od odberatea je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateom vzájomné práva a povinnosti. Objednávku je možné uskutoniosobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovaobjednávku bez udania dôvodu kedykovek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovaobjednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení je kupujúci povinný uhradipredávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstaraalebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázatených nákladov. Storno poplatok môže bydo výšky až 50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiobjednávku alebo jej asv týchto prípadoch :
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdi
(chybne uvedené telefónne íslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily at.),
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávate
a tovaru.
- ak predávajúci v ponuke tovaru uvedie omylom (napríklad v dôsledku chyby systému alebo chybou v písaní) cenu tovaru, ktorá je zjavne a objektívne neprimerane nízka oproti cene, za ktorú sa rovnaký tovar v danom
ase obvykle predáva, priom kupujúcemu musela byskutonos, že uvádzaná cena tovaru je neprimerane nízka, objektívne zrejmá (za neprimerane nízku cenu sa považuje cena tovaru, ktorá zjavne nedosahuje ani minimálne ekonomicky oprávnené náklady potrebné na kúpu rovnakého tovaru v danom ase).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktova
kupujúceho za úelom dohody o alšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už asalebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato iastka vrátená späv lehote 14 kalendárnych dní.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY(zásielkový obchod) Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy podnikatea (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne. Kontaktujte nás na adrese: obchod@habala.sk

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebite

Kupujúci, ktorý je spotrebiteom (nemá pridelené IO), má poda zákona .102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poda §7 právo odstúpiod zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späpred uplynutím 14-dovej lehoty.
Tovar musí sp
ĺňanasledovné podmienky - tovar nesmie bypoužitý ( nie je na om vidieznámky nosenia a používania) tovar musí bydôkladne zabalený, musí bykompletný (vrátane príslušenstva, záruného listu, návodu at. a zaslaný s dokladom o kúpe).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpi
od tejto zmluvy jednoznaným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou príp. e-mailom alebo môžete využináš formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto obchodných podmienok) na adrese HABALA, .s.r.o, Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, tel. 046/5468299, e-mail: obchod@habala.sk.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú kupujúcemu vrátené peniaze v hotovosti alebo prevodom na ú
et najneskôr do 14-tich dní od doruenia oznámenia.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiod zmluvy, ktorej predmetom je:

- tovar zhotovený poda osobitných požiadaviek spotrebitea alebo tovar vyrobený na mieru - tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vráti
z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byvzhadom na svoju povahu po dodaní neoddelitene zmiešaný s iným tovarom.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

VIII. DODACIE PODMIENKY

Dodávka objednaného tovaru bude poda dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizovaná v o najkratšom termíne, maximálne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, môže sa dodacia lehota predži. O predžení dodacej lehoty kupujúceho informujeme telefonicky alebo e-mailom. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daový doklad, návod na použitie a záruný list.

IX. SPÔSOB DODANIA A PLATBY TOVARU

Dodanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- osobný odber – pri osobnom odbere tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho (adresa: Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza) – zadarmo,

- zaslanie doručovacou službou Packeta – cena 2,40 Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 5 kg a do hodnoty 700 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o čom je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- zaslanie kuriérskou službou – cena 4,80 Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 5 kg a do hodnoty 300 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o om je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty – cena 6,- Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 5 kg a do hodnoty 300 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o om je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- dovoz - po dohode s predávajúcim.

Platba tovaru je možná nasledujúcimi spôsobmi:

- hotovos– pri osobnom odbere tovaru v prevádzke predávajúceho,
- dobierka – (1,20 Eur s DPH) pri spôsobe dodania kuriérskou službou, Pacektou alebo prostredníctvom
Slovenskej pošty,
- predfaktúra – tovar bude zaslaný po pripísaní úhrady na ú
et predávajúceho, - dohodou – po vzájomnej dohode s predávajúcim.

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraniia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne.

X. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru uvedené na webovom sídle predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlaových chýb a zmeny cien, a to v prípade zmeny peažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateov tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na ú
et predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho.
V prípade nedodržania akejko
vek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatipredávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deomeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súasne daovým dokladom.
Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokia
nie je dohodnuté nieo iné.
K cene tovaru je pripo
ítaná cena prepravy tovaru.

XI. REKLAMÁCIE

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniokamžite po jeho odhalení – ihnepo prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovasi záruné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadi. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovakompletnosbalenia. Pri doruení kuriérom musí kupujúci spísareklamaný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovasi obsah balenia okamžite, dodatoné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzahuje na bežné opotrebenie veci ani jej súastí spôsobené používaním. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytoného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to poda požiadaviek kupujúceho buvýmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovaprimeranú zavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpi.

Postup pri reklamácií:

Zaslae-mail alebo list na našu adresu (obchod@habala.sk), v ktorom bude uvedený typ výrobku, výrobné íslo, íslo predajného dokladu a popis závady. Kupujúci zašle tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záruným listom a doklade o kúpe. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii do 30 dní (§ 18 zákona . 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitea).

XII. MIMOSÚDNE/ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaspotrebitenie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosobrátisa na predávajúceho o žiadosou o nápravu. Ak predávajúci na žiadoso nápravu odpovie zamietavo alebo na u neodpovie do 30 dní odo da jej odoslania, spotrebitemá v zmysle § 12 zákona . 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podanávrh na zaatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteských sporov s prevádzkovateom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, priom spotrebitemá právo voby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteských sporov sa obráti. Spotrebitezárovemôže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiplatformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebitena internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XIII. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámipredávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PS, íslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámipredávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PS, IO, íslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom
o ochrane osobných údajov
. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri innosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informaných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzaa nakladav súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeuje predávajúcemu tento súhlas na dobu uritú do splnenia úelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení úelu spracúvania zabezpeí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolakedykovek písomnou formou.

Predávajúci nevydá osobné údaje tretím osobám s výnimkou subdodávateov, aj to len tie, ktoré sú potrebné na ukonenie dodávky.

XIV. ZÁVERENÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho v deodoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté nieo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deodoslania objednávky.

Platné od 01.01.2022

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaku (vyplte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiod zmluvy)

v zmysle § 7 a nasl. Zákona . 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:
Obchodné meno: Habala, s.r.o.
Ulica a íslo: Košovská cesta 28
PS
, mesto: 971 01 Prievidza
I
O: 36 759 953
DI
/IDPH: 2022359702 / SK2022359702
Telefón: 046/5468 299
Mail: obchod@habala.sk

Kupujúci:
Meno, priezvisko:.........................................................................................................................
Ulica a íslo:.................................................................................................................................
PS, mesto:...................................................................................................................................
Telefón:......................................................................................................................................... Mail:..............................................................................................................................................

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy

íslo objednávky:..................................................................
Dátum doruenia tovaru:.....................................................
íslo faktúry:........................................................................
Názov vráteného tovaru a poet kusov:........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Požadovaná hodnota na vrátenie:............................................

íslo útu (v tvare IBAN):..........................................................................................................

Ak tovar nie je súasou zásielky, beriem na vedomie skutonos, že predávajúci nie je povinný vrátipeniaze do 14 dní odo da doruenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiamu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo d
a odstúpenia som povinný / povinná zaslatovar predávajúcemu.

V ..........................................., da...................................., podpis............................................

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie