Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci:

HABALA, s.r.o.
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 17695/R
IČO: 36 759 953, DIČ: 2022359702, IČ DPH: SK2022359702 (predávajúci je platcom DPH)

Kontaktné údaje – telefón: 046/5468 299, email: obchod@habala.sk Číslo účtu pre bezhotovostné platby : Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 2288412758/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0022 8841 2758

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom pre účely obchodných podmienok sa rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a je to:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa

    osobitných predpisov,

  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa

    osobitného predpisu.

    Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že bude posudzovaný ako podnikateľ. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty).

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IV. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v objednávke. Hlavné vlastnosti tovaru ako váhy, rozmery, kapacita, zloženie, prípadne iné údaje, ako aj cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené pri jednotlivých tovarových položkách internetového obchodu na webovom sídle predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :
tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

V. OBJEDNÁVKA

Objednávka od odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateľom vzájomné práva a povinnosti. Objednávku je možné uskutočniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru.
- ak predávajúci v ponuke tovaru uvedie omylom (napríklad v dôsledku chyby systému alebo chybou v písaní) cenu tovaru, ktorá je zjavne a objektívne neprimerane nízka oproti cene, za ktorú sa rovnaký tovar v danom čase obvykle predáva, pričom kupujúcemu musela byť skutočnosť, že uvádzaná cena tovaru je neprimerane nízka, objektívne zrejmá (za neprimerane nízku cenu sa považuje cena tovaru, ktorá zjavne nedosahuje ani minimálne ekonomicky oprávnené náklady potrebné na kúpu rovnakého tovaru v danom čase).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka vrátená späť v lehote 14 kalendárnych dní.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY(zásielkový obchod) Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy podnikateľa (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne. Kontaktujte nás na adrese: obchod@habala.sk

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (nemá pridelené IČO), má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Tovar musí spĺňať nasledovné podmienky - tovar nesmie byť použitý ( nie je na ňom vidieť známky nosenia a používania) tovar musí byť dôkladne zabalený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. a zaslaný s dokladom o kúpe).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou príp. e-mailom alebo môžete využiť náš formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto obchodných podmienok) na adrese HABALA, .s.r.o, Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, tel. 046/5468299, e-mail: obchod@habala.sk.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú kupujúcemu vrátené peniaze v hotovosti alebo prevodom na účet najneskôr do 14-tich dní od doručenia oznámenia.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar vyrobený na mieru - tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

VIII. DODACIE PODMIENKY

Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizovaná v čo najkratšom termíne, maximálne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, môže sa dodacia lehota predĺžiť . O predĺžení dodacej lehoty kupujúceho informujeme telefonicky alebo e-mailom. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie a záručný list.

IX. SPÔSOB DODANIA A PLATBY TOVARU

Dodanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- osobný odber – pri osobnom odbere tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho (adresa: Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza) – zadarmo,

- zaslanie doručovacou službou Packeta na výdajné miesto – cena 2,90 Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 5 kg a do hodnoty 700 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o čom je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- zaslanie doručovacou službou Packeta Home – cena 3,90 Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 5 kg a do hodnoty 700 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o čom je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty – cena 6,30 Eur s DPH, cena je kalkulovaná za 1 balík do 10 kg a do hodnoty 300 Eur. Pri vyššej váhe a hodnote tovaru je cena dodania individuálna, o čom je kupujúci vopred informovaný (e-mailom alebo telefonicky),

- dovoz - po dohode s predávajúcim.

Platba tovaru je možná nasledujúcimi spôsobmi:

- platba prevodom vopred na účet
- platba cez platobnú bránu
- platba na dobierku – (1,20 Eur s DPH) pri spôsobe dodania kuriérskou službou, Pacektou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty,
- platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere

- predfaktúra – tovar bude zaslaný po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, - dohodou – po vzájomnej dohode s predávajúcim.

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne.

Ceny dopravy vzhľadom k hmotnosti zásielky:

X. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru uvedené na webovom sídle predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho.
V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.
Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné.
K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru.

XI. REKLAMÁCIE

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ani jej súčastí spôsobené používaním. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

Postup pri reklamácií:

Zaslať e-mail alebo list na našu adresu (obchod@habala.sk), v ktorom bude uvedený typ výrobku, výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Kupujúci zašle tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záručným listom a doklade o kúpe. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii do 30 dní (§ 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

XII. MIMOSÚDNE/ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XIII. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom
o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci nevydá osobné údaje tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, aj to len tie, ktoré sú potrebné na ukončenie dodávky.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deňodoslania objednávky.

Platné od 01.01.2022

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) - formulár.

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:
Obchodné meno: Habala, s.r.o.
Ulica a číslo: Košovská cesta 28
PSČ, mesto: 971 01 Prievidza
IČO: 36 759 953
DIČ/IČ DPH: 2022359702 / SK2022359702
Telefón: 046/5468 299
Mail: obchod@habala.sk

Kupujúci:
Meno, priezvisko:.........................................................................................................................
Ulica a číslo:.................................................................................................................................
PSČ, mesto:...................................................................................................................................
Telefón:......................................................................................................................................... Mail:..............................................................................................................................................

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy

Číslo objednávky:..................................................................
Dátum doručenia tovaru:.....................................................
Číslo faktúry:........................................................................
Názov vráteného tovaru a počet kusov:........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Požadovaná hodnota na vrátenie:............................................

Číslo účtu (v tvare IBAN):..........................................................................................................

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ..........................................., dňa...................................., podpis............................................