Dezinfekčný prostriedok SAVO, 500 ml

Kód: 0000-07855
discount-0
Neohodnotené
€4,87 €4,06 bez DPH
U Vás do 5-7 prac. dní
Môžeme doručiť do:
29.5.2024
Možnosti doručenia

Dezinfekčný prípravok v spreji.

Detailné informácie

Podrobný popis

Dezinfekčný prípravok v spreji, odstraňuje všetky druhy plesní a húb.

Klasifikácia v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290

 Skin Corr./Irrit. 1 H314

 Aquatic Acute 1 H400

Táto zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v súlade s Nariadením ES č. 1272/2008 v aktuálnom znení.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti: Môže byť korozívne pre kovy. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Všeobecne: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia: P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/ pár/aerosólov

Reakcia:P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... P391 Uniknutý produkt zoberte.

Zloženie :

Látka/Prípravok: Zmes 

Názov látky Identifikátory % Klasifikácia TypNariadenie (ES) č. 1272/2008 [CLP] chlórnan sodný  RRN: 01-2119488154-34  EC: 231-668-3  CAS: 7681-52-9  Index: 017-011-00-11-5 Aquatic Acute 1, H400 M: 10  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  EUH031 -, 5-100 % [1] [2] hydroxid sodný  RRN: 01-2119457892-27  EC: 215-185-5  CAS: 310-73-2  Index: 011-002-00-6 0,5-2      Skin Corr./Irrit. 2, H315  0,5 - 2 %  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  2 - 5 %  Skin Corr./Irrit. 1A, H314  5 - 100 %  Eye Dam./Irrit. 2, H319  0,5 - 2 %1] [2]

 

 

 

 

Špecifikácia produktu (1) TU

Špecifikácia produktu (2) TU

Dodatočné parametre

Kategória: DROGÉRIA
#sizes_table#: hidden

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: