Čistiaci prostriedok FIXINELA, 500 ml

Kód: 0000-08123
Neohodnotené
€2,40 €2 bez DPH
U Vás do 5-7 prac. dní
Môžeme doručiť do:
11.12.2023
Možnosti doručenia

Čistiaci prostriedok

Detailné informácie

Podrobný popis

Čistič na veľmi znečistené plochy - umývadlá, obkladačky, WC.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia 1272/2008 (ES) (CLP):

Dráždivý pre kožu kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždi kožu.

Vážne poškodenie očí kat. 1 (Eye Dam. 1), H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní zmesi: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní zmesi: Výrobok je závadnou látkou pre vodné prostredie, môže vyvolať nepriaznivé účinky na vodné organizmy.

Výstražný symbol GHS: GHS05.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo.

Štandardné vety o nebezpečnosti: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipuláciu dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlaP332+P313 Pri podráždenie kože: Vyhľadajte lekársku pomoc. P305+P351+P338+P310  PRI  ZASIAHNUTIE  OČÍ:  Niekoľko  minút  opatrne  vyplachujte  vodou.  Vyberte  kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vo-lejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára. P501 Odstráňte obsah a obal v zbernom mieste nebezpečného odpadu.

Zloženie :

Číslo ES Číslo CAS Registračné číslo podľa ES č. 1907/2006Chemický názov látky Obsah [% hm.]Klasifikácia CLP**H vety***231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx kyselina fosforečná*5 -15 Korozívna pre kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akútna toxicita kat. 4 orálna (Acute Tox. 4) Žieravé pre kožu kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290 H302 H314 500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-0013 sodná soľ etoxysulfátu  mastného alkoholu< 5 Dráždivý pre kožu kat. 2 (Skin Irrit. 2) Vážne poškodenie očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita pre vodné prostredie kat. 3 (Aquatic Chronic 3) H315 H318 H412.

Špecifikácia produktu (1) TU

Špecifikácia produktu (2) TU

Dodatočné parametre

Kategória: DROGÉRIA
#sizes_table#: hidden

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: