Ako často sa kontroluju hasiace prístroje.

Otázka: Dobry den prajem chcel by som sa opytat na lehoty kontrol a revizie prenosnych hasiacich pristrojov v 8 bytovke a na kontroly a rev. hydrantov. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň. Podľa §22, ods. 2, písm. a) č. 2 vyhlášky č. 719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, sa kontrola prenosného hasiaceho prístroja vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol schválený a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu19) pre prenosné hasiace prístroje platnú od 15. júna 1998. Z uvedeného vyplýva, že novšie typy hasiacich prístrojov stačí kontrolovať min 1 x za 24 mesiacov, pokiaľ majiteľ hasiaceho prístroja neurčí kratšiu lehotu. Čo sa týka požiarnych vodovodov, tak podľa § 15, ods. 2 vyhlášky 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.