Bezpečnosť a ochrana zdravia a práci

bozp úvod obrázok

  • Výkon autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) a bezpečnostných technikov (BT) priamo u klienta prípadne na vysunutom pracovisku (stavba, sklad a pod.)
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy

- smernice zamestnávateľa, bezpečné pracovné postupy, analýza rizík, menovacie dekréty, záznamové knihy školení a prehliadok, vnútorné predpisy,  knihy úrazov a pod.

  • E-learning
  • Vykonávanie školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov

- vstupné a opakované školenie zamestnancov s overením

- školenie vodičov služobných vozidiel

- školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou                                                                        

- školenie zástupcov zamestnancov za bezpečnosť

- školenie osôb pracujúcich s chemickými faktormi

- školenie obslúh pracovných plošín (základné, opakované, AOP)

- školenie obslúh pracovných vozíkov (základné, opakované, AOP)

- školenie žeriavnikov a viazačov bremien

affiches-de-prevention-multilingues

  • Nácvik havarijnej pripravenosti a evakuácie zamestnancov
  • Bezpečnostné a zdravotné značenie prevádzok a priestorov (zákazové, záchranné, výstražné, príkazové a ostatné značenie podľa požiadaviek klienta)

- nálepky a tabuľky pre vnútorné a vonkajšie priestory (aj fotoluminiscenčné)

- tabuľky aj v rozmeroch dopravného značenia, revízne / kalibračné / elektrotechnické značky, značenie podľa EN ISO, zákaznícke značky

  • Účasť pri výkone Inšpekcie práce, odstraňovanie zistených nedostatkov
  • Ostatné personálne, odborné, metodické a kontrolné činnosti podľa dohody

 kontakty