Služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia a práci

Výkon autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) a bezpečnostných technikov (BT) priamo u klienta prípadne na vysunutom pracovisku (stavba, sklad a pod.) Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy - smernice zamestnávateľa, bezpečné pracovné postupy,...

Civilná ochrana

Výkon odborne spôsobilých osôb na úseku CO Vypracovanie kompletnej dokumentácie CO v zmysle platnej legislatívy - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti - ostatná dokumentácia Vzdeláv...

E-learning

Cieľom e-learning je zlepšiť úroveň vzdelávania, implementovať nové a dostupné formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú prínosom nie len pre nich ale aj pre zamestnávateľa. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a zár...

Jarná akcia!

Vážení zákazníci,   pripravili sme pre Vás jarnú akciu. Zľavnené produkty nájdete na našom e-shope v sekcii akcia alebo navštívte osobne našu predajňu v Prievidzi alebo v Turčianskych Tepliciach. Akcia trvá od 15.4.2024 do 05.05.2024 alebo do vypredania zásob. Veríme, že Vás zvýhodnené...

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

Výkon odborne spôsobilých osôb na kontrolu, plnenie a servis hasiacich prístrojov Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - tlaková skúška nádoby, výmena poškodených častí zariadenia, prístup k zariadeniu a označenie, ostatné podľa vyhlášky Kontrola zariadení...

Odpadové hospodárstvo

Poskytovanie poradenstva v oblasti odpadového hospodárstva Vypracovanie smernice Opatrenia pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu Určovanie miest na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov u prevádzkovateľa Vedenie evidencie odpadov, podávani...

Požiarna ochrana

Výkon technikov požiarnej ochrany (TPO) priamo u klienta prípadne na vysunutom pracovisku (stavba, sklad a pod.) Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platnej legislatívy Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok Určova...

Pracovná zdravotná služba

Vstupný audit spoločnosti zameraný na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, stavu vypracovanej dokumentácie, stavu dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika Spracovanie p...