Civilná ochrana

co znak

  • Výkon odborne spôsobilých osôb na úseku CO
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie CO v zmysle platnej legislatívy

- vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

- vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti

- ostatná dokumentácia

  • Vzdelávacia činnosť s vedením lehotníka na dodržanie zákonných termínov školení

- školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

- odborná príprava štábov a odborných jednotiek právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa

- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti

  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných evakuačných poplachov
  • Poradenstvo o problematike CO, pri výbere ochranných odevov a pomôcok súvisiacich s civilnou ochranou a pod.
  • Účasť pri výkone kontrol štátnej správy na úseku CO
  • Ostatné personálne, odborné, metodické a kontrolné činnosti podľa dohody

co

kontakty