Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

20210824_101723
  • Výkon odborne spôsobilých osôb na kontrolu, plnenie a servis hasiacich prístrojov
  • Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

- tlaková skúška nádoby, výmena poškodených častí zariadenia, prístup k zariadeniu a označenie, ostatné podľa vyhlášky

  • Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody)

- tlak sústavy, vybavenosť hadicových zariadení predpísaným výzbrojom, tlakové skúšky hadíc, ostatné podľa vyhlášky

  • Záznam o vykonanej kontrole zariadení so zistenými nedostatkami (protokol)
  • Montáž skriniek na hasiace prístroje, montáž hydrantových skríň, požiarnych ventilov na hydranty a pod.
  • Poradenstvo o problematike servisu a kontrol, pri výbere vhodných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a príslušenstva
  • Ostatné personálne, odborné, metodické a kontrolné činnosti podľa dohody

20210216_094529

20210216_112506

kontakty