Pracovná zdravotná služba

Médecine-du-travail

 • Vstupný audit spoločnosti zameraný na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, stavu vypracovanej dokumentácie, stavu dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci
 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika
 • Spracovanie podkladov pre vyhlásenie a zrušenie rizikových prác (Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie, alebo zrušenie rizikových prác)
 • Audit prevádzkových priestorov spoločnosti pred uvedení prevádzky, príprava a spracovanie podkladov na uvedenie priestorov do prevádzky
 • Zorganizovanie objektivizácie pracovného prostredia (meranie faktorov (hluk, pevný aerosól, vibrácie a pod.)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní hluku na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní chemických faktorov na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní vibrácií na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov biologických expozičných testov u zamestnancov (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní fyzickej záťaže (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, pracovných polôh a ručnej manipulácie s bremenami pri práci (vystavenie protokolu)
 • Posúdenie expozície zamestnancov biologickým faktorom pri práci (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku na ochranu zdravia zamestnancov v expozícií ionizujúceho žiarenia pri práci
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku na ochranu zdravia zamestnancov v expozícií umelého optického žiarenia pri práci
 • Posúdenie psychickej pracovnej záťaže
 • Posúdenie senzorickej záťaže
 • Školenie v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci realizované pre zamestnancov v zmysle Zákona 124/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Školenie faktorov pracovného prostredia
 • Odborná inštruktáž v rámci poskytovania rekondičných pobytov, inštruktáž realizovaná v zmysle Vyhlášky 148/2010 Z.z.
 • Previerka spoločnosti zameraná na zistenie nedostatkov z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov a z hľadiska hygienických požiadaviek na pracovisko
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie pre zariadenia spoločného stravovania (HACCP systém, sanitačný program, prevádzkový poriadok)
 • Vypracovanie smernice na zabezpečenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Zorganizovanie a nastavenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ISO 14001/2016, 45001/2019
 • Vykonávanie interných auditov v súlade s ISO 14001/2016 2. Vypracovanie dokumentácie pre potreby ISO 14001/2016 a 45001/2019
 • Spolupráca pri vypracovávaní dokumentácie pre potreby ISO 14001/2016 a 45001/2019 4. Účasť na auditoch ISO 14001/2016 a 45001/2019

psz titul

kontakty