Požiarna ochrana

po titul obrázok

 • Výkon technikov požiarnej ochrany (TPO) priamo u klienta prípadne na vysunutom pracovisku (stavba, sklad a pod.)
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platnej legislatívy
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • Vykonávanie školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov s vedením lehotníka na dodržanie zákonných termínov školení

- E-learning

- vstupné a opakované školenie zamestnancov s písomným overením znalostí

- školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

- odborná príprava protipožiarnych hliadok

- obsluha a zásah s prenosným hasiacim prístrojom

 • Vykonávanie mesačných prípadne štvrťročných kontrol EPS
 • Kontrola požiarnych uzáverov
 • Komplexná kontrola pracovísk a spoločných priestorov (vonkajších, vnútorných) z pohľadu ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencie

- preventívne protipožiarne prehliadky (pravidelné, podľa potreby klienta)

- pred auditové prehliadky OPP

- kontrolná činnosť (podľa požiadaviek klienta)

unik evakuacia

 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Požiarne značenie prevádzok a priestorov (symboly, uzávery, návody a ostatné značenie podľa požiadaviek klienta)

- nálepky a tabuľky pre vnútorné a vonkajšie priestory (aj fotoluminiscenčné)

- tabuľky aj v rozmeroch dopravného značenia, 2-3-4-5 kombinácie značiek, značenie podľa EN ISO, zákaznícke značky (textové, iné)

 • Poradenstvo o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii
 • Účasť pri výkone Štátneho požiarneho dozoru (ŠPD)
 • Ostatné personálne, odborné, metodické a kontrolné činnosti podľa dohody

20191128_150235

kontakty